Magyar Tudományos Művek Tára

Adatkezelési tájékoztató

 
 
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)
Adatkezelési tájékoztató 
a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázisról 
 
 
A jelen tájékoztató, továbbá az általa fenntartott honlap tartalmáért a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: Adatkezelő) felelős. Székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 1.
Képviselő: Prof. Dr. Monok István, főigazgató
A képviselő elérhetősége: titkarsag@konyvtar.mta.hu, telefon: (06-1) 411-6292
Adószám: 15300289-2-41
Az adatvédelmi felelős neve: Gaálné Kalydy Dóra
Az adatvédelmi felelős elérhetősége: kalydy.dora@konyvtar.mta.hu, telefon: (06-1) 411-6292
 
Az Adatkezelő által fenntartott MTMT honlap a https://www.mtmt.hu internetcímen érhető el.
 
Az adatbázis és a honlap adatfeldolgozója az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).
 
A jelen adatkezelési tájékoztató 2018. május 25-től visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, mint Adatkezelő vezetőjének hatáskörébe tartozik.
 
BEVEZETŐ
 
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az MTMT rendszert használók által megadott, illetve a szoftver működése során létrejövő személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, szabályokat bemutassa.
Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, GDPR – a továbbiakban: Rendelet) előírásainak. Az Adatkezelő e tárgyban írt, főként az MTA Könyvtár és Információs Központ működésére vonatkozó tájékoztatója a következő címen érhető el:
 
 
1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 
 
A jelen tájékoztató kidolgozásakor az Adatkezelő az MTMT tevékenységére vonatkozó alábbi hatályos jogszabályokat vette figyelembe: 
  • Az Európai parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; 
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény;
  • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
     
Az MTMT tevékenységére vonatkozó szabályokat "a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 3/2017. (II. 24.) számú határozata a működtetésének rendjéről" írja elő.
 
2. FOGALOMMAGYARÁZATOK
 
A Rendeletben foglalt fogalmak magyarázatát, továbbá a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelő honlapján elérhető, fent hivatkozott adatkezelési tájékoztató tartalmazza. 
 
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 
A Rendelet értelmében az MTMT rendszer által kezelt személyes adatok jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve a személyes hozzájárulás.
 
4. AZ MTMT RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
 
A.    Az MTMT honlap nyilvános felületén, regisztráció nélkül folytatott tájékozódás során az Adatfeldolgozó ideiglenes és tárolt sütiket használ.
 
Az adatkezelés jogalapja ez esetben a személyes hozzájárulás.
A részletekről lásd az MTMT honlapon megtalálható sütikezelési tájékoztatót.
 
B.    Az MTMT rendszer tartalmi feltöltésével, frissítésével, karbantartásával összefüggő adatkezelés 
 
Az ebben a pontban felsorolt adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
 
B.1) Szerzők 
 
A regisztráció során a családi és utónév, a születési dátum és az e-mail cím megadása kötelező. Nem kötelezően megadható a telefonszám, a nem, továbbá más (ODT, ORCID stb.) azonosítók. A szerző munkahelyi adatait az intézményi adminisztrátorok rögzíthetik. Hozzárendelt adat az MTMT azonosító és a tudományterület.
 
B. 2) Adminisztrátorok
 
a) Az intézményi adminisztrátorok munkaköri kötelezettségként látják el a feladatot, amelynek kapcsán a munkáltatójuk titoktartási nyilatkozatot írat velük alá. A regisztráció során a családi és utónév, születési adatok, a munkahelyi e-mail cím megadása kötelező, a telefonszám megadható. A mű felett rendelkezési jogot gyakorló (vö. 6. pont) intézmény határozza meg azokat a szabályokat és hatásköröket, amelyek alapján az intézményi adminisztrátorok az adott intézmény szervezetéhez tartozó, vagy vele pályázati stb. feladatok teljesítése során kapcsolatba kerülő szerzők személyes adatait kezelik.
 
b) Az MTMT adminisztrátorok munkaköri kötelezettségként látják el ezt a feladatot, amelynek kapcsán a munkáltatójuk titoktartási nyilatkozatot írat velük alá. A regisztráció során a családi és utónév, születési adatok, a munkahelyi e-mail cím megadása kötelező, a telefonszám megadható. Az önkéntes adatszolgáltató szerzők személyes adatait az MTA KIK MTMT osztályának adminisztrátorai kezelik.
 
A 4. B. pontban foglalt adatkezelés részleteit az MTMT Osztály és az érintett intézmények közötti kétoldalú megállapodások írják le.
 
C. A Nemzeti Névtér tartalmi feltöltésével, frissítésével, karbantartásával összefüggő adatkezelés
 
Az ebben a pontban felsorolt adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítésén és jogos érdekén alapul.
 
A Nemzeti Névtér vonatkozásában az Adatkezelő és az Országos Széchenyi Könyvtár (1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.) közös adatkezelőknek minősülnek. 
 
A Nemzeti Névtér célja a kulturális adatbázisok összefogása azáltal, hogy a nemzeti kultúra számára fontos személyeket és intézményeket egyedileg azonosítja. A Nemzeti Névtérben az MTMT-ben, mint nyilvános adatbázisban szereplő adatok kerülnek feltüntetésre – így a szerzők neve, születési dátuma, valamint foglalkozására, beosztására vonatkozó adatok. Az érintett jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni.
 
5. Adatbiztonság
 
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jog-szabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat.
 
6. Az adattárolás időtartama
 
Az MTMT-nek a nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis működésére vonatkozó szabályok alapján a nyilvánosságra kerülő bibliográfiai adatok (a szerző(k) neve, a mű címe, a mű első megjelenési helye, a mű felett rendelkezni jogosult neve) tekintetében határozatlan idejű tárolási kötelezettsége van. A Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.
 
7. Elérhetőség
 
A rendszer használatával kapcsolatos észrevételekkel, kérdésekkel, javaslatokkal az MTA Könyvtár és Információs Központ, MTMT Osztály munkatársaihoz lehet fordulni:
1051 Budapest, Arany János u. 1.
Telefon: (06-1) 411- 6100 (637-es mellék)
 
Utolsó módosítás: 2019. november 11.
 

Keresés az adatbázisban

Új Széchenyi Terv
A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése

Kérdése van?

Amennyiben kérdése lenne az MTMT rendszerének használatával kapcsolatosan, kérjük, hogy először tekintse át a Helpdesk és a gyakran ismételt kérdések oldalait.

Ha ott nem talál kielégítő választ, az alábbi elérhetőségek valamelyikén keressen minket:

+36-1 411-6323
+36-1 411-6330
+36-1 411-6210
+36-70 411-0576
+36-70 411-0575